ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

  1. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲਉ।
  2. ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।
  3. ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉ।

ਪਹੁੰਚ: http://punjab.gov.in/documents/10191/1035707/Caste+Certificate+OBC.pdf/2cbd65d7-41dd-4963-91f8-1115c5a5b8b3

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ

ਨਜਦੀਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਓ।
ਸ਼ਹਿਰ : ਮੁਕਤਸਰ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152123