ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕੀ ਨਵੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦਿ|

ਵਿਜ਼ਿਟ: http://www.nvsp.in/

ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ

ਸਥਾਨ : ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਮੁਕਤਸਰ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮੁਕਤਸਰ| ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152026