ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਜੀ)

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਵਿਜ਼ਿਟ:http://punjab.gov.in/eform/login.xhtml

ਆਨਲਾਈਨ

ਸਥਾਨ:SSDG ਪੋਰਟਲ | ਸ਼ਹਿਰ : ਮੁਕਤਸਰ| ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 152026