ਟੈਂਡਰ

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ