ਬੰਦ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ

ਭਰਤੀ
ਟਾਈਟਲ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਫਾਇਲ
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-12 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (7 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-11 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (5 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-10 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (3 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-9 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (7 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-8 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (9 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-7 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (9 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-6 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (6 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-5 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (4 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-4 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (5 MB)
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਭਾਗ-1 08/11/2023 08/12/2023 ਵੇਖੋ (7 MB)
ਆਰਕਾਈਵ