ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਟਾਈਟਲ ਵਰਣਨ Start Date End Date ਫਾਇਲ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 01/09/2023 09/09/2023 ਵੇਖੋ (342 KB)