ਬੰਦ ਕਰੋ

ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੀਤੀਆਂ

ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾਬੱਧ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ , ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ.

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ.

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੀਤੀ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ. ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.

ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਇਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਜਨਤਕ / ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਦਲਾਵ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤੇ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਫੇਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਹਾਈਪਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ

ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ / ਪੋਰਟਲਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ / ਪੋਰਟਲਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ. ਇਹ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ.