ਬੰਦ ਕਰੋ

ਫਾਰਮ

ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ / ਲਿੰਕ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ / ਸੋਧ ਫਾਰਮ
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਨੇ – ਪੱਤਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ
ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਓ.ਬੀ.ਸੀ.
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸ ਸੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਸ ਸੀ
ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਆਸ਼ਿਰਵਾਦ ਸਕੀਮ
ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜੀਫ਼ਾ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜੀਫ਼ਾ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜੀਫ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਪਰੰਤ ਵਜੀਫ਼ਾ
ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ / ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ / ਆਰਥਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਟਰਮ ਲੋਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਟਰਮ ਲੋਨ
ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਆਮ) ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਆਮ)
ਨੋਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ
ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਲਈ
ਬੋਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੋਰ ਬਦਲਣ ਲਈ

 

Filter Form category wise

ਫਿਲਟਰ

ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ