ਬੰਦ ਕਰੋ

ਪੁਲਿਸ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੱਤਵਾਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ  ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ   ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ  ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ।