ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਸਿਰਲੇਖ
ਡਾਊਨਲੋਡ / ਲਿੰਕ
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2018 Download(5.3 MB)
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2019 Download(2.0 MB)
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2020 Download(2.54 MB)
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2021 Download(2.67 MB)