ਬੰਦ ਕਰੋ

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2018

 

ਸਿਰਲੇਖ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2018 ਡਾਊਨਲੋਡ(5.3 MB)
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2019 ਡਾਊਨਲੋਡ(2.0 MB)
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2020 ਡਾਊਨਲੋਡ(2.33 MB)
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ 2021 ਡਾਊਨਲੋਡ(2.67 MB)